İstediğiniz lavabo,mobilya, ebat, gövde ve kapak renklerini seçerek kendi banyonuzu tasarlıyabilirsiniz.

Çerez Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


Çivril Mobilya San. Ve Tic. Ltd. Şti’ye (Çivril Mobilya) aktarılan kişisel verilerin korunması hakkındaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Çivril Mobilya, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve internet sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Internet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlanan Çivril Mobilya San. Ve Tic. Ltd. Şti olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağızımı bildiririz.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Çivril Mobilya ve iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarabileceği Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; Resmi merci ve kurumlar ile KVKK ve diğer yasal mevzuattan kaynaklanan sebeplerle ve ticari iş ve işlemlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerektiğinde bize yardımcı olan üçüncü taraf bilgi işlemcilere, finansal kurumlara, diğer üçüncü taraf hizmet tedarikçilerine, iş ortaklarına, bayilere, ifa yardımcılarına, ilgili denetleyici kurumlara, resmi kurumlara ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarabilir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda ve ya fiziki olarak toplanmaktadır. Şubeler, acenteler, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb.toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz KVKK mevzuatına uygun bir şekilde toplanmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu göre haklarınız aşağıdaki gibidir.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi ……………………….. adresine ıslak imzalı olarak veya ...................... adresli elektronik posta adresimize imzalanmış belgeyi taratarak iletebilirsiniz.
Başvuru da, Adı-Soyadı, TC. Kimlik Numarası, Adres, Cep Telefonu Numarası, E-Posta Adresi, Talep Konusu, İletişim Adresi Tercihi, Başvuru Tarihi, bilgilerin yer alması gerekmektedir. 
Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.